Hotel Emery

Hotel Emery

Credenza, server station,  and valet key storage